Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Distribution, logistik och partihandel » Ökad effektivitet i befintliga urbana transportsystem

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Effektivare urbana transportsystem

  Samlastningscentraler kan effektivisera transporterna av gods till detaljhandeln. Men när det finns några få stora transportörer och ett flertal små samt att butikerna är utspridda är det svårt att hitta rätt läge.

  I Göteborgstrakten finns det flera faktorer som gör etableringen av samlastningscentraler svår visar en studie från Handelshögskolan i Göteborg.

  Om förutsättningarna för etablering av samlastningscentraler i Göteborgsregionen

  En samlastningscentral är en anläggning där mindre godsenheter konsolideras och förs över till lastbilar med hög fyllnadsgrad före transport till slutdestinationen.

  Sammantaget visar studien att samlastningscentraler, som vänder sig till små åkerier/kurirfirmor som levererar gods till detaljhandeln i Göteborgsområdet, med största sannolikhet inte skulle bidra till någon effektivisering av godstransporterna i regionen. I dagsläget är det fler saker som talar emot etableringar av samlastningscentraler i den studerade regionen än för.

  Några av de förutsättningar som transportörerna i en enkät ansåg motverka etableringen av samlastningscentraler var:

  • Svårt att förändra transportköparnas (det vill säga mottagarnas) invanda beteenden.
  • Konkurrens mellan transportörer.
  • Leveranstiderna till mottagarna överensstämmer inte.
  • Osäkerhet att varor kommer fram till mottagarna i rätt tid.
  • Små tidsmässiga vinster för transportörerna.

  Framtidsutsikter

  Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik kan bidra till förändringar och effektiviseringar som inte kan förutspås idag. Högre priser på fossila bränslen kan leda till att effektiviseringar eftersträvas och att intresset för samlastningscentraler ökar på sikt. Även regler och lagar gällande miljö och hållbarhet kan komma att påverka.

  Faktum kvarstår dock att samlastning inte är något mål i sig; transportörerna jobbar för att leverera rätt varor i rätt mängd på rätt tid med eller utan samlastning och transportköparna har idag anpassat sig till att transportkostnaderna är relativt låga så att de kan vara relativt frikostiga med fyllnadsgraderna i lastbärarna. Med ändrade förutsättningar och beroende på hur den aktuella regionen ser ut kan dock samlastningscentraler vara lämpliga och effektivisera godstransporterna.

  Kort om studien

  I den här studien har förutsättningarna att etablera samlastningscentraler avsedda för små lastbilsåkerier och bud-/kurirfirmor i Göteborgs Stad och Mölndals kommun som transporterar gods till detaljhandeln i Göteborgsregionen undersökts. Studien har genomförts genom en kartläggning och en enkätundersökning.

  Studien tog sin utgångspunkt i att det svenska transportsystemet under lång tid utsatts för ökad belastning då allt mindre gods transporteras allt längre avstånd i allt fler (lätta) lastbilar vars fyllnadsgrad minskat över tid. Denna utveckling påverkar inte bara individer, transportköpare och transportörer, utan även samhället i stort, då kapacitet och resurser som kunde användas mer effektivt går förlorade.

  Projekttitel: Ökad effektivitet i befintliga urbana transportsystem

  Nyckelord: transportsystem, samlastningscentraler, leverans, gods, effektivisering, fyllnadsgrad

  Jerry Olsson,

  Projektledare: Jerry Olsson, fil. dr., Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

  Prenumerera på nyhetsbrev