Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Dynamiken i handel och distribution

  Handel och distribution utgör kopplingen mellan produktion och konsumtion och svarar på det sättet för överbryggningen mellan dessa grundläggande samhällsfunktioner. Karaktären av denna överbryggning har genomgått fundamentala förändringar över tiden.

  En del av denna dynamik har att göra med att de aktiviteter som utförs i handel och distribution har modifierats till följd av de möjligheter som skapats genom den tekniska utvecklingen. En annan dimension av dynamiken är att kännetecknen hos de företag som är verksamma i handel och distribution har förändrats i grunden. Historiskt har dessa företag klassificerats som mellanhänder, ibland sorterade på olika nivåer (mellanled) av handel och distribution. Denna klassificering var länge förhållandevis oproblematisk eftersom vissa företag tenderade att ägna sig åt aktiviteter som mer eller mindre entydigt utgjorde produktion, medan andra lika tydligt fokuserade på handel och distribution.

  Efterhand har dessa kännetecken förändrats. Företag som tidigare identifierats som producenter är idag djupt involverade i aktiviteter som räknats till distribution. På samma sätt är företag som klassats som mellanhänder numera engagerade i det som ansetts tillhöra produktion. Orsakerna till detta är att flera av de grundläggande förutsättningarna för handel och distribution förändrats påtagligt. Mot denna bakgrund är det viktigt att de företag som är engagerade i dessa verksamheter analyserar vad dessa förändringar innebär. I en av Handelns Utvecklingsråd finansierad studie som nyligen avslutats har vi undersökt vad den pågående dynamiken betyder för mellanhändernas roll. Den viktigaste slutsatsen är att de nya villkoren under vilka företagen idag arbetar gör det nödvändigt att ompröva och modifiera mellanhändernas traditionella roller.

  Den ovan nämnda rapporten fokuserade på vad som i nuläget är strategiskt viktigt för företagen i handel och distribution. I samband med studiens genomförande samlades också in en stor mängd historiskt material som mot bakgrund av syftet med den studien utnyttjades endast delvis i den rapporten. Det är denna historiska information som är föremål för analys i föreliggande rapport. Det övergripande syftet är att beskriva och analysera den långsiktiga utvecklingen inom handel och distribution och dessa verksamheters funktion i det totala systemet för produktion och konsumtion. Intresset är primärt riktat mot de företag som återfinns mellan produktion och konsumtion och historiskt identifierats som mellanhänder. För att få variation i språkbruket kallas dessa aktörer i den följande framställningen ibland mellanhänder, ibland företag i handel och distribution, och ibland handelns aktörer. Tidvis finns anledning att urskilja olika kategorier av mellanhänder såsom grossister (eller partihandlare) och detaljister. Även beteckningen distributör används i sammanhang där det finna bara ett mellanled, vilket företrädesvis förekommer i business-to-business.

  En genomgång av litteraturen om distributionssystemens utveckling över tiden visar att det är möjligt att urskilja tre perioder efter ”nya tidens” inträde, under vilka villkoren för handel och distribution kännetecknats av betydande skillnader. Den första perioden tar sin början på 1600-talet och sträcker sig fram till mitten av 1800-talet. Det var i början av denna tid som den ”reguljära” handeln baserad på specialiserade handelsmän anses ha uppstått. Under denna period (Fas 1 i den följande framställningen) var det handel och distribution som dominerade scenen. Producenterna var i allmänhet små och saknade möjligheter att nå ut till användarna, till vilka det geografiska avståndet kunde vara stort. Dessa förhållanden fortsatte även under den första tiden efter den industriella revolutionen. Efterhand ökade dock de tillverkande företagens storlek vilket gjorde att de kände behov av att i ökad utsträckning kontrollera avsättningen av sina produkter. För att uppnå detta syfte började producenterna etablera egna säljorganisationer för att komma i direkt kontakt med konsumenter och användare. Denna Fas 2 kännetecknas följaktligen av att producenterna stärkte sin makt och handelns position blev beskuren. I många fall fungerade handeln nu som en förmedlare av färdiga varor från producentledet.

  Från mitten av 1950-talet kan man urskilja början av Fas 3. I denna period utmanas producenternas starka ställning och det sker en ny maktförskjutning. Denna innebär att konsumenter och användare får en starkare ställning och i ökad utsträckning kan påverka sina köp när antalet produktvarianter och leverantörsalternativ växer. I denna fas stärks handelns ställning genom att den fungerar som skapare av kundnytta genom sitt bidrag till ökad mångfald för användarna. Vidare tenderar förhållandet till konsumenterna att bli viktigare än förhållandet till producenterna.

  (texten är hämtad ur rapporten)

  Prenumerera på nyhetsbrev