Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Distribution, logistik och partihandel » Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling?

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Partihandelns utveckling

  I forskningsprojektet ”Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling?” som finansierats av Handelns Utvecklingsråd har HUI Research studerat hur den svenska partihandeln påverkas av nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt.

  Rapporten består av en inledning med deskriptiv statistik över partihandelns utveck­ling och tre fallstudier av partihandelsföretag, samt tre vetenskapliga delstudier. De tre före­tagen som har studerats är; ELFA, som har partihandel med elektronik, auto­mation, ljus, ljud och kablage; Lantmännen som har partihandel med bland annat maskiner och jordbruksråvaror; samt Office Depot som sysslar med kontorsmateriel, utrustning och datortillbehör.

  Utifrån de tre fallstudierna och deskriptiv statistik om partihandeln kan följande slutsatser dras:

  • Både intervjuerna och den statistik som finns över partihandeln pekar på att bran­schen kommer fortsätta utvecklas positivt, men att det finns en utveckling mot större och färre aktörer. Drivkraften bakom denna trend är stordriftsfördelar, då bland annat logistik och lagerhantering förenklas och företag får bättre förhandlingsläge.
  • Logistik och varuhantering ses som en viktig fråga för de intervjuade företagen. Kun­derna måste få rätt varor och dessutom få dem i rätt tid. Detta gör det viktigt för partihandelsföretagen att vara med i utvecklingen, både gällande teknik och kunskap, för att inte bli utkonkurrerade på sikt. Ny teknik kan även göra att företagen får ner sina kostnader ytterligare.
  • Partihandelssektorn blir allt mer internationell. När det gäller internationalisering hos de intervjuade företagen har samtliga någon form av internationellt samarbete. Dock kan anledningarna bakom dessa samarbeten se olika ut. Exempelvis blev den svenska marknaden för liten för Lantmännen: Office Depot ville växa genom ett interna­tio­nellt samarbete; och ELFA kan med sitt internationella samarbete utvecklas på den europeiska marknaden.
  • Den faktor som genomgående har lyfts för samtliga trender inom partihandelssektorn är kompetens. Hög kompetens hos medarbetarna ger stark konkurrensfördel och även ett gott rykte för företaget. De intervjuade företagen tror på en mer specialiserad och diversifierad bransch. Då it-utvecklingen går i rasande takt behövs även medarbetar­nas kunskap uppdateras.  Eftersom information blir alltmer lättillgänglig både för kunder och leverantörer blir dessa alltmer kunniga och krävande. Partihandlarna måste därför vara minst lika duktiga som leverantörerna för att kunna tillgodose behov. Vikten av att förstå sina kunder blir på grund av det en faktor av stor betydelse. Att ha personal med rätt kompetens blir oundvikligt för företag som vill kunna fortsätta att växa och stärka sitt varumärke.

  Projekttitel: Vilka faktorer är av betydelse för partihandelns utveckling?

  Nyckelord: partihandel, logistik, internationalisering, kompetens, it, kundförståelse, tillväxt, etablering

  Niklas Rudholm,

  Projektledare: Niklas Rudholm, HUI Research och Högskolan Dalarna

  Övriga projektdeltagare: Carin Blom, HUI Research, Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research och Högskolan Dalarna, Niklas Elert, RATIO och Högskolan Dalarna, Johan Håkansson, HUI Research och Högskolan Dalarna, Fredrik Junkka, HUI Research, Åsa Lang, Högskolan Dalarna, Zuzana Macuchova , Högskolan Dalarna Hanna Muhlrad, HUI Research och Henrik Vestin, HUI Research

  Prenumerera på nyhetsbrev