Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Hållbar butik » Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön?

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor

  Koldioxidutsläppen från de resor som konsumenterna gör för att klara av sina inköp påverkar miljön negativt. Ett sätt att minska utsläppen är att etablera handel på de platser som är mest optimala. Forskare från HUI Research och Högskolan Dalarna har tagit fram mätmetoder för att göra sådana beräkningar.

  Miljömässigt optimala butikslägen

  Besparingspotentialen för de undersökta butikerna om de var placerade på bästa sätt ur miljöhänseende motsvarar i genomsnitt en sänkning av koldioxidutsläppen med 22 procent.

  I verkligheten är det dock inte så lätt för en butik att välja det miljömässigt optimala läget. En handlare som ska etablera en ny butik måste ta hänsyn till redan existerande verksamheter. Att flytta befintliga handelsplatser är en omöjlighet eftersom det skulle kosta enorma summor pengar. Däremot kan detta vara bra att ha i åtanke när man väljer lägen för nya handelsplatser.

  Konsumentresornas miljöpåverkan

  • De resor som görs till och från Kupolens köpcentrum i Borlänge är i de flesta fall energieffektiva i meningen att de minimerar koldioxidutsläppen. I de få fall resorna inte är energieffektiva beror det för det mesta på att konsumenten har stannat flera gånger längs med vägen.
  • Köpcentret Kupolen är relativt energieffektivt lokaliserat. Det finns två lägen som ligger cirka 300 meter vardera från den nuvarande placeringen som skulle ha resulterat i nio respektive åtta procent lägre totala koldioxidutsläpp. Ett av lägena sammanfaller (i stort sett) med den plats där man idag bygger ett Ikeavaruhus.
  • Skillnaden i koldioxidutsläpp för den genomsnittlige kunden som tar bilen till Borlänge centrum respektive Kupolen (3,9 kilometer respektive 4,0 kilometer) är försumbar eftersom avstånden knappt skiljer sig åt.
  • Om konsumenten däremot väljer att åka till den externa handelsplatsen ökar resvägen med cirka 2,5 kilometer (totalt i genomsnitt 6,4 kilometer) vilket medför en ökning av koldioxidutsläppen med cirka 60 procent jämfört med om konsumenten hade valt att handla i centrum.

  Den miljömässiga merkostnad som en handelsresa till ett externt köpcentrum då orsakar motsvarar (baserad på dagens koldioxidskatt) cirka 1,3 kronor mer per resa tur och retur för konsumenten. I dagsläget är det dock lönsammare för kunden att handla på den externa handelsplatsen eftersom kunden har mer att tjäna på att göra inköpen där i jämförelse den miljökostnad resan förorsakat.

  Miljöaspekter vid nyetableringar

  Sternrapporten (som beställdes 2005 av den dåvarande brittiska finansministern Gordon Brown) fick stort genomslag bland politiker och klimatforskare, särskilt i Europa. Den har haft betydelse för hur politiker och myndigheter ser på miljöpåverkan och hur de kan minimera den. Detta påverkar till exempel handelsföretag genom att politiker och andra beslutsfattare reglerar och påverkar handeln i syfte att få den att bli mer miljövänlig menar Rudholm med flera i sitt forskningsprojekt.

  E-handelns koldioxidutsläpp

  Framöver bör e-handelns miljöpåverkan när det gäller koldioxidutsläpp undersökas för att till exempel optimera logistiksystemen så att koldioxidutsläppen blir så låga som möjlig.

  Kort om studien

  Var butiker placeras har stor betydelse för hur utbytet av varor mellan producent och konsument fungerar och är således en mycket viktig fråga för handelsföretagen. Trots att detta är viktigt för såväl ekonomi som miljö inom handelssektorn finns det relativt få vetenskapliga studier som har tagit sig an dessa frågor.

  I forskningsprojektet Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön? har handelsföretagens val av butikslägen och konsumenters resors påverkan på miljön, med ett särskilt fokus på konsumenternas koldioxidutsläpp, studerats. Forskningen har inriktats på att besvara följande tre forskningsfrågor:

  1. Hur bra är handelns lokaliseringar i ett miljöperspektiv och hur kan detta mätas?
  2. Hur påverkar konsumenternas resor till etablerade handelsplatser miljön och hur kan detta mätas?
  3. Hur kommer handelsföretagens etablerings- och investeringsbeteende långsiktigt att påverkas av Sternrapporten och ändrade miljöregleringar?

  I projektet har HUI:s branschkompetens och erfarenhet av handeln som bransch kombinerats med den specialistkompetens inom regionalekonomi och geografiska informationssystem (GIS), såsom gps-positionering, som finns vid Högskolan i Dalarna.

  Projekttitel: Hur påverkar handelns strukturomvandling miljön?

  Nyckelord: Koldioxidutsläpp, hållbarhet, bil, köpcentrum, externhandel, etablering, konsumtionsresor

  Niklas Rudholm,

  Projektledare: Niklas Rudholm, professor, HUI Research

  Övriga projektdeltagare: Magnus Bohlin, professor, Kenneth Carling, professor, Fredrik Hansen, fil. dr, Johan Håkansson, fil. dr, Bin Jiang, professor, Johanna Åström, fil. dr och Anders Östman, professor, HUI Research

  Prenumerera på nyhetsbrev