Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Dokumentation av it-utvecklingen i handeln

  Här kan du läsa om och ladda ner de tiotal rapporter som projektet "Handelsrelevanta TELDOK-rapporter - om it-utveckling och handel" bygger på. TELDOK var en ideell och oberoende tankesmedja som under åren 1980-2006 dokumenterade praktiska erfarenheter av it-användning, i synnerhet i arbetslivet. Tankesmedjan startades på initiativ av styrelsen i Telia (dåvarande Televerket).


  Dahlbäcker, Ulf m.fl. (1991). Trimmade transporter – för att klara det nya Europas krav. TELDOK Rapport nr 64.
  Denna rapport följer upp logistiktemat genom att presentera fem utförliga fallstudier på nya samverkansformer mellan företag. Till exemplen hör att det visade sig lönsamt för båda parter att ett företag på västkusten sände sina produkter 70 mil ”i fel riktning”( sid 29). Lagren flyttas ut på vägarna.
  Nyckelord: Logistik, EDI, EDIFACT, streckkod, positioneringsystem, Sandship, ASG, Volvo


  Utbult, Mats (1991). Gods- och informationsströmmar – idag och framtidsdrömmar. TELDOK Info nr 9.
  Bil- och läkemedelsindustrin hade varit föregångare genom att tidigt introducera standardiserade datameddelanden i utbytet mellan de aktörer som ingick i respektive produktionssystem. Det hade dock varit fråga om strikt avgränsade ”öar”; kommunikationen skedde enbart mellan i förväg kontrakterade parter. Utvecklingen på området för transport och logistik kom att bli en viktig drivkraft mot mer generella och flexibla lösningar över sektors- och nationsgränser.
  Nyckelord: EDI, Odette, Tulldatasystemet, Transport Data Link, logistik


  Vedin, Bengt-Arne (1995). Elektroniska marknader. Dagligvara och vision. TELDOK Info nr 15.
  Denna rapport ger en bild av de första stegen mot e-handel inriktad på konsumentmarknader och slutkunder. Persondatorer hade blivit mer vanligt förekommande, de allmänna telenäten blivit uppgraderade till mer användbara prestanda och internet i form av World Wide Web hade börjat bli allmänt tillgängligt. Alla bitarna hade börjat komma på plats. Vilket dock inte hade varit möjligt utan det föregående skedet av renodlade företagssatsningar inriktade mot effektivisering, snarare än mot försäljning.
  Nyckelord: CompuServe, Prodigy, America-On-Line, EDI, Wal-Mart, Pizza Hut


  Carlsson, Bengt (1996). Utan IT stannar marknaden. TELDOK Rapport nr 104.
  Rapporten ger en instruktiv och initierad bild av hur avancerad datahantering och kommunikation i grunden förändrat valuta – ränte- och aktiemarknaderna. Springande mäklare på börsgolvet är ett minne blott i Sverige, liksom i de flesta andra länder.
  Nyckelord: Valutamarknaden, Räntemarknaden, Aktiemarknaden , Derivat, Programhandel, OM, OMX, SAX


  Rilegård, Hagge & Thorén, Stefan (1996). Teknik i butik – Informationsteknologi i svensk dagligvaruhandel. TELDOK Rapport nr 106.
  Ger en bred lägesbild av dåtidens dagligvarubutiker på väg att datoriseras. Hela branschens sätt att organisera sig och att arbeta förändras därmed. Fokus flyttas från fysiska varuflöden till flöden av information i såväl butiks- som grossistled. Framtidens butik, inklusive försök med självscanning diskuteras. I appendix redovisas branschstatistik.
  Nyckelord: ICA, Dagab, KF, datakassor, kundkort, samlastnings-centraler, streckkod, handburna terminaler, Budica, EDIFACT, PHS, Butik 90, Bergendahls, Cash Guard, självscanning.


  Höynä, Ulla-Karin (1997). Smarta kort – den smartaste lösningen? TELDOK Info nr 17.
  Ger en initierad bild av de smarta kortens (faktiskt ganska långa) historia samt dess praktiska tillämpningar på en rad skilda områden i skilda länder. Diskuterar inte enbart fördelarna, utan också hindren i form av bristande standardisering samt kanalkonflikter vad gäller vilken part som skall finansiera utbyte av terminaler. En fråga som visat sig seglivad – och därmed fortfarande aktuell.
  Nyckelord: SIM-kort, betalningsmedel, identitetskort, kontaktlösa kort, TV-kort


  Fredholm, Peter (1998). Elektronisk handel. TELDOK Rapport nr 121.
  Rapporten fokuserar på e-handel mellan företag (B2B) som ännu idag representerar flerdubbelt större volym jämfört med konsumentmarknaderna (B2C). Ger en bild av läget (per 1998) men också perspektiv på den fortsatta utvecklingen, där ett viktigt inslag förutsätts bli en allt tätare integration mellan ”klassiska” EDI-lösningar samt snabb växande internet (World Wide Web) plattformar.
  Nyckelord: Intelligenta affärssystem, marknadstorg, digitala signaturer, Tulldatasystem, småföretagslösningar


  Forsebäck, Lennart (1998). ”Cybershoppare, intermediärer och digitala handelsmän”. Elektronisk handel i ett hushållsperspektiv. TELDOK Rapport nr 120.
  Rapporten är resonerande, tar upp argumenten för respektive emot en explosiv tillväxt av e-handel inom marknaderna för böcker, livsmedel, hemelektronik med mera. Underbyggt av intervjuer med tidiga användare av Amazon, Adlibris med flera.
  Nyckelord: Elektronisk bokmarknad, mat via nätet, hemelektronik, tidiga användare, Amazon, Adlibris, intervjuer, millenieskiftet


  Mossberg, Maja-Britta (1998). En bok i sänder – Print on Demand. TELDOK Rapport nr 122.
  Begreppet Print-on-demand avser framställning av trycksaker som lagras digitalt för att därpå kunna tryckas upp efter behov och på begäran. Böcker kan framställas i mindre (del)upplagor än vad som tidigare i varit ekonomiskt försvarbart; rentav i enstaka exemplar vad gäller exempelvis utgångna klassiker. Fenomenet belyses här utifrån intervjuer med skilda intressentgrupper (bokförlag, bokhandlare, formgivare och så vidare)
  Nyckelord: Print-on-Demand, succesiv publicering, millennieskiftet


  Sandén, Weje ( 1998). Nätet som marknadsplats – de svenska pionjärerna. TELDOK Rapport nr 123.
  Sandén, Weje (1999). The Net as a marketplace. TELDOK Rapport 123 E (på engelska).
  Rapporten inleds med en genomgång av den ofta dramatiska utvecklingen inom skilda sektorer under perioden 1995-1998. Till exemplen hört internetbankernas tillkomst 1996, där Sverige (och Finland) kom att få en internationell pionjärroll. Till detta kommer ett antal mer djupgående fallstudier och intervjuer med företag som Axis Communication, Bilia, Bokus, Elfa och Habia Cable.
  Nyckelord: Internetbanker, etableringströsklar, intelligenta agenter, affärslogik, virtual communities, Boku , Adlibris, Autobytel, Bilia

   

  Prenumerera på nyhetsbrev