Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Mål och syfte

  Syftet med Handelsrådets forskningsfinansiering är att främja vetenskaplig forskning och utveckling för att stärka handelsnäringen i Sverige.

  För att uppnå detta har Handelsrådet satt upp både branschmål och akademiska mål.

  Branschmål

  De övergripande branschmålen är centrala för arbetsmarknadens parter, både när det gäller företag och anställda. Handelsrådet ska därför stödja forskning som kan bidra till:

  • Förbättrad lönsamhet för branschens aktörer och för branschen som helhet.
  • Ökad tillväxt för branschens aktörer och för branschen som helhet.
  • Att handeln blir mera attraktiv som bransch i stort och för de företag och personer som är verksamma i handeln.
  • En ökad kunskap och förståelse för handeln hos alla aktörer i branschen, däribland anställda och företag, men även för riksdag, regering, myndigheter och organisationer.

  Vetenskapliga mål

  Handelsrådet ska stödja forskning som uppfyller följande kriterier när det gäller vetenskaplighet:

  • Allmängiltighet i det avseendet att den kunskap som genereras ska vara intressant för en bred målgrupp.
  • Vetenskaplighet i form av att ny kunskap ska genereras och att den ska vara framtagen med vedertagna metoder och tekniker som gör att resultaten är tillförlitliga.
  • Öppenhet och tillgänglighet för andra forskare som vill ta del av det studerade materialet och forskningsresultaten.
  • Kunskapsgenererande för att den ska stärka och stimulera vidare kunskapsutveckling inom området.
  • Tillämpbar i form av att den ska vara till nytta för handelns arbetstagare och arbetsgivare.

  Riktlinjer för stöd av forskning

  Centralt i forskningssatsningen är att avsikten att tillgodose både arbetsgivare och arbetstagare, något som gör att de forskningssatsningar som finansieras har en bred förankring hos olika akademiska discipliner.

  De finansiella medlen fördelas i första hand via specifika utlysningar av forskningsmedel och stipendier. Handelsrådet har också för avsikt att avsätta delar av sina forskningsmedel till projekt som samfinansieras med andra finansiärer av forskning.


  Forskningsområden

  Den forskning som Handelsrådet finansierar omfattar en rad olika forskningsområden, som alla har anknytning till och/eller är till nytta för branschen.

  Forskningsområdena är exempelvis:

  • Leverantörsrelationer och varans väg från produktionen
  • Kundrelationer, kundbeteende och mötet med konsumenten
  • Handelns funktion och betydelse
  • Handelns strukturutveckling
  • Att driva handelsföretag och arbeta i handeln

  De ovan nämnda forskningsområdena ska ses som en vägledning som exemplifierar de forskningsinriktningar som Handelsrådet stödjer.

  Prenumerera på nyhetsbrev