Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Initiativ för att stärka handeln – En strategisk forskningsagenda

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Initiativ för att stärka handeln – En strategisk forskningsagenda

  Arbetet med den här agendan initierades av dåvarande Handelns Utvecklingsråd, vars verksamhet numera ingår i Handelsrådet, och genomfördes i samverkan med många olika aktörer inom handelsnäringen och akademin för att skapa en utgångspunkt för arbetet med handelsnäringen och handelsforskningen.


  Längst ned på sidan kan du ladda ned agendan samt se en film från seminariet där den presenterades och diskuterades den 15 mars.

  2016-forskningsagenda-kortversion

  Ladda ned kortversionen av forskningsagendan

  I inledningen av processen formulerades den vision som vägledde det vidare arbetet med agendan: Utveckla handelsnäringen med hjälp av forskning samt öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att stärka företag och medarbetare inom handeln samt samhället i stort.

  Fem initiativ för att stärka handelsnäringen genom forskning

  Handelsnäringen är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället och arbetsmarknaden. Forskningen inom handelsområdet är dock eftersatt och kan utvecklas och förbättras till nytta för både handelns företag och anställda, konsumenter och samhället i stort. Med ny kunskap kan näringen bli mer effektiv och lönsam, skapa en god arbetsmiljö samt bidra till ett hållbart samhälle.

  Idag är kopplingen mellan handelsföretag och akademin relativt svag och för att forskningen ska bli mer användbar och tillämpas i praktiken behöver kontaktytorna och kunskapsöverföringen ökas och förbättras.

  Forskning inom handel behöver en ökad finansiering för att ha möjlighet att utvecklas och bli bättre vilket kräver att finansiärerna av forskning förstår handelns särskilda förutsättningar. Staten måste också se nyttan av, och ta ett ansvar för, att öka finansieringen av handelsforskning, bland annat genom en ökad tilldelning från de statliga forskningsråden.

  Handelsforskningens kvalitet och excellens inom akademin behöver stärkas och förbättras genom fler internationella samarbeten och publiceringar i akademiska tidskrifter.
  Detta kan sammanfattas i fem initiativ:

  • Insikt – vikten och betydelsen av handelsforskning för att öka konkurrenskraften hos handelsnäringen måste tydliggöras och spridas
  • Samverkan – det behövs mer samarbeten mellan handelsnäringen, dess företag och anställda, och akademin både när det gäller forskning och högre utbildning samt mellan forskare inom olika discipliner
  • Tillämpning – kontakten mellan handelsnäringen och akademin måste öka för att få fram nyttan av forskningen
  • Finansiering – det krävs mer resurser och ökade forskningsmedel till handelsforskning
  • Excellens – strukturer som ökar och förbättrar kvaliteten på svensk handelsforskning behöver skapas

  Forskningsagenda_Figurer_Sida_5

  Åtta forskningsområden inom handel

  Handeln ställs ständigt inför nya utmaningar. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort. De områden som identifierats i agendan är:

  Forskningsagenda_Figurer_Sida_4_webb

  • Teknik och kommersiella lösningar
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Arbetsmarknad och omställning
  • Samhällsbyggande och etablering
  • Konsumentbeteende och kunderbjudande
  • Varudistribution och logistik
  • Branschglidning och nya tjänster
  • Hållbarhet och etik

  Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet.

  Vägen framåt

  Agendan avslutas med en handlingsplan med förslag på åtgärder som branschens aktörer och akademin gemensamt behöver ta tag i för att bidra till nyttan och utvecklingen av handelsforskningen i Sverige. Samverkan är en mycket viktig del i detta arbete. Tillsammans kan handelsnäringens aktörer, forskare, stat och myndigheter, forskningsfinansiärer av olika slag, branschorganisationer, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer skapa förutsättningar för ett fruktbart utbyte mellan handelns företag och dess anställda och forskare inom handelsfältet. I dialog kan forskningen bli mer relevant och tillsammans kan finansieringen ökas för att skapa goda strukturer för en långsiktigt excellent forskning som stärker handelsnäringen.

  Se filmen från semianriet där agendan presenterades och diskuterades – medverkar gör Malin Sundström, projektledare, Ulf Johansson, Lunds universitet, Ann-Katrin Tottie, Ica, Lena Strålsjö och Andreas Hedlund, Handelsrådet.:

  Prenumerera på nyhetsbrev