Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Nya arbetssätt utifrån forskningsagendan

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Nya arbetssätt utifrån forskningsagendan

  ”Utveckla handelsnäringen med hjälp av forskning samt öka kunskapsöverföring och interaktion mellan akademi och praktik för att stärka företag och medarbetare inom handeln samt samhället i stort.”

  Under 2016 lanserades ”Initiativ för att stärka handeln – en strategisk forskningsagenda” där man med av stamp i visionen ovan lyft fram fem nödvändiga initiativ för att nå dit:

  • Insikt – betydelsen av handelsforskning för att öka konkurrenskraften hos handelsnäringen måste tydliggöras och spridas
  • Samverkan – det behövs mer samarbete mellan handelsnäring och akademi både när det gäller forskning och högre utbildning samt mellan forskare inom olika discipliner
  • Tillämpning – dialogen mellan handelsnäringen och akademin måste öka för att skapa nytta av ny kunskap
  • Finansiering – det krävs mer resurser och ökade forskningsmedel till handelsforskning
  • Excellens – det behövs skapas strukturer och incitament för att öka och förbättra kvaliteten på svensk handelsforskning

  Nya strukturer och incitament

  Handelsrådet jobbar aktivt för att få branschen intresserad av forsknings- och utvecklingsfrågor och för att öka förståelsen för att ny kunskap är en viktig faktor för att branschen ska växa – Handelsrådet vill skapa strukturer och incitament för att få det att hända!

  Vi har identifierat en rad saker i processen från utlysning till färdiga forskningsprojekt där vi ser förbättringspotential för att få fram ny kunskap till verklig nytta för näringen. Bland annat håller Handelsrådet på att arbeta fram ett bedömningssystem för forskningsansökningar med betydligt större involvering från branschen. Vi har också under året infört starkare krav på dialog med branschen, till exempel genom obligatoriska referensgrupper till alla forskningsprojekt. Under 2017 kommer vi att öppna en utlysning i två steg där den sökande i första steget lämnar in en kort skiss och endast de som sedan går vidare till steg två, efter en inledande bedömning av personer från näringslivet och akademiker, lämnar in en full ansökan.

  Skapa mötesarenor

  Handelsrådet arbetar för att skapa mötesarenor. I samarbetet med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, kring ”Framtidens fysiska mötesplats” genomfördes i februari 2016 en workshop med inbjudna deltagare från både akademi och bransch där vi diskuterade gemensamma forskningsfrågor för en gemensam tematisk utlysning. I samband med öppningen av ”Framtidens fysiska mötesplats” ordnade vi, tillsammans med BFUF, ett informations- och inspirationsseminarium där tre branschaktörer; Charlotte Scott, Scandianavian Mountains, Claes-Göran Sylvén, Ica Flygfyren, och Ricard Constantinou, entreprenör och ansvarig för bland andra Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25, fick reflektera över sina förväntningar kring framtidens mötesplatser.

  För att få bransch och akademi att träffas och att stöta och blöta intressanta frågor med varandra har vi under 2016 diskuterat fram en satsning på samtalsplattformar/dialogforum där vi kommer att bjuda in forskare och företag att träffas och diskutera behov och utmaningar inom olika områden. Grundidén är att utifrån branschens konkreta behov och utmaningar få fram nya relevanta projektidéer för kommande forskningsprojekt.  Projekt som kan finansieras av Handelsrådet, men även ta fram bra ansökningar som kan skickas in till andra finansiärer, till exempel från de större statliga forskningsråden. Handelsnäringen bör som en starkt bidragande kraft till sysselsättning och tillväxt i Sverige attrahera en betydligt större del av de offentliga forskningsmedlen än idag.

  I framtiden vill Handelsrådet finansiera forskningsprojekt där akademin samverkar med branschen, inte endast studerar branschen.

  Prenumerera på nyhetsbrev