Handelns utvecklingsråd
Start » Forskning och utveckling » Strategi och utveckling » Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

  Utveckla handelsnäringen med forskning

  Handelsnäringen är en betydelsefull del av det svenska näringslivet och bör vara en självklar del av regeringens mål om att forskning och innovation ska bidra till näringslivets konkurrenskraft. Forskning och högre utbildning inom handel är en viktig pusselbit och bör ges möjlighet att stärkas kvalitetsmässigt.

  Trots handelns storlek som arbetsgivare och betydelse för samhällsutvecklingen är de statliga forskningsresurserna relaterade till handelssektorn försvinnande små. En kartläggning av handelsforskningen i Sverige åren 2010-2014 visade att endast 0,4 procent av de statliga forskningsresurserna gick till handelsrelaterad forskning och att Handelsrådet med en budget på 20-25 miljoner kronor var den i särklass största privata finansiären. I jämförelse med andra branscher framstår resurserna till handelsforskning närmast som en vit fläck.

  Att handel och konsumtion av varor och tjänster är en central del i flera stora samhällsutmaningar understryker behovet av mer forskning, innovation och långsiktighet i branschen. För att Sverige ska kunna ligga i framkant och på forskningsfronten behövs mer resurser och anpassade strukturer för forskning och innovation i det svenska näringslivets största bransch.

  Handelsrådets krav i sammanfattning

  • Handelns utmaningar och möjligheter måste prioriteras när det gäller långsiktig statlig finansiering av forskning och innovation. Det gäller bland annat satsningar på strategiska innovationsområden.
  • Handelsnäringen måste i högre grad finnas representerad i statliga råd och nätverk kopplade till statliga satsningar på forskning och innovation.
  • Handelns utmaningar, möjligheter och interaktion med kringliggande samhällsfunktioner behöver i högre grad än idag få genomslag vid prioritering av olika tvärvetenskapliga satsningar.
  • Säkerställa att det finns resurser prioriterade till handels- och tjänstenäringarna inom befintlig institutsstruktur.
  • Befintlig FoI-infrastruktur riktad mot produktionsindustrin måste tillgängliggöras även för handelsföretag.
  • För att främja handelsforskningen inom akademin och för att öka långsiktigheten inom handeln så behövs en särskild satsning på yngre forskare med fokus på handel, av typ forskarskola eller liknande, i paritet med andra områden.
  • Eftersom de statliga forsknings- och innovationssatsningarna på handelsområdet är eftersatta kan det även krävas andra typer av satsningar såsom teknikplattformar och samverkanskluster för att aktivt främja nyttoaspekterna av forsknings- och innovationsresultaten.

  En prioriterad satsning på handelsforskning kommer att spela en avgörande roll för handelns möjligheter att hitta lösningar på de utmaningar som har identifierats. En grundläggande utgångspunkt är att forskning ska komma till användning och nytta. För att lyckas krävs att staten beaktar handelsnäringens särskilda förutsättningar och utmaningar när det handlar om forskning. De föreslagna åtgärderna i detta inspel kan väsentligt förbättra möjligheterna till ett bättre och mer hållbart samhälle samt öka konkurrenskraften hos en näring som hela Sverige är beroende av.

  Prenumerera på nyhetsbrev