Forskningsprojekt
Start » Forskning och utveckling » Forskningsprojekt » Handeln som arbetsplats » Upplevelser och konsekvenser av estetiska krav

Maila sidan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Vart ska det mailas? (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Jag är en levande skyltdocka!

  Butiksanställda känner sig ofta som ”vandrande reklampelare” för det företag de jobbar på och det finns krav på hur de ska se ut och bete sig. Dessa estetiska krav kommer från både arbetsgivare, de anställda själva, kunder och rådande normer i samhället. Kraven är inte sällan otydliga och outtalade. Ibland kan kraven bli problematiska när de är diskriminerande eller inkräktar på den personliga integriteten.

  Utseende och arbete

  Utseendekrav i arbetslivet är inget nytt och arbetsgivare har länge ansett att det är viktigt hur personalen ser ut. Begreppet estetisk arbetskraft beskriver den process som leder till att en individs fysiska framtoning blir en tillgång för arbetsgivare.

  Det leder till att arbetsgivarna ställer estetiska krav på sin personal gällande klädstil, tal, kroppsbyggnad, smink och frisyr med mera. Personer med estetisk kompetens, det vill säga förmåga att anpassa sitt utseende till de krav som arbetsgivaren har, blir då attraktiva för anställning.

  Utnyttjad eller utvald?

  Beroende på den anställdas inställning till estetiska krav och syn på sitt arbete kan de delas in i fyra grupper; utnyttjad, avpersonifierad, anpassad och utvald:

  De som känner sig utnyttjade tycker att utseendekraven är problematiska och ser på sitt arbete som varaktigt. I gruppen avpersonifierade återfinns de som också menar att kraven är problematiska, men som ser på sitt arbete i handeln som temporärt. De anpassade och de utvalda har inga problem med de estetiska kraven, men den första gruppen ser på sitt arbete som långsiktigt medan den sistnämnda ser på det som kortsiktigt.

  Att tänka på

  Som arbetsgivare är det bra att medvetandegöra vilka estetiska krav som ställs på de anställda. Då kan slentrianmässiga, diskriminerande, oetiska eller rent av onödiga krav rensas bort medan krav som känns relevanta kan synliggöras och motiveras. Det kan även vara bra att diskutera kraven med anställda och fackliga representanter.

  Kort om studien

  Rapporten Jag är en levande skyltdocka! bygger på intervjuer med handelsanställda om hur de upplever estetiska krav på sin arbetsplats samt ett mindre antal arbetsgivare inom handeln. De intervjuade återfanns inom fyra delbranscher; dagligvaruhandel, konfektion, handel med hem- och fritidsvaror samt övrigt.

  Syftet med undersökningen har varit att titta närmare på hur de anställda hanterar och upplever de estetiska kraven inom handeln eftersom tidigare forskning främst har fokuserat på arbetsgivarnas perspektiv.

  Projekttitel: Upplevelser och konsekvenser av estetiska krav

  Som arbetsgivare är det bra att medvetandegöra vilka estetiska krav som ställs på de anställda. Då kan slentrianmässiga, diskriminerande, oetiska eller rent av onödiga krav rensas bort medan krav som känns relevanta kan synliggöras och motiveras. Det kan även vara bra att diskutera kraven med anställda och fackliga representanter.

  Nyckelord: utseende, estetiska krav, butiksanställda, arbetsmiljö, diskriminering, kompetens

  Henrietta Huzell,

  Projektledare: Henrietta Huzell, lektor, Karlstads Universitet

  Övriga projektdeltagare:
  Helena Lundberg, Helena Lundberg, Karlstads Universitet

  Prenumerera på nyhetsbrev